วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบปรนัย- พรบ.วิชาชีพบัญชี2547

ตอบความเห็นที่1

เพิ่งแวะเข้ามาดูเลยตอบช้าไปหน่อย
ข้อ 5 ก่อนนะ
โจทย์ : การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ถ้าประพฤติผิดจรรยาบรรณอันทำให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพจะต้อง

ข้อ 3(ค) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี คำตอบที่แย้งมา
ข้อ 5(จ) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี คำตอบที่ถูกต้อง

ข้อนี้ประเด็นอยู่ที่

  1. ลักษณะต้องห้ามของการสมัครสมาชิกสามัญ จะมี ข้อ 5, 6, 7
  2. ลักษณะต้องห้าม 5 จะต่างกับ ลักษณะต้องห้าม 6 (ให้กลับไปอ่านลักษณะต้องห้ามด้วยจะได้ดูตามคำอธิบาย)


  • ลักษณะต้องห้าม 5 เป็น "พฤติการณ์" ซึ่งร้ายแรงน้อยกว่า ไม่มีโทษจำคุก ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (พฤติการณ์มีอะไรบ้างก็ให้กลับไปอ่านดูอีกครั้ง)
  • ลักษณะต้องห้าม 6 เป็น "ประพฤติผิดจรรยาบรรณ" จะร้ายแรงกว่า เช่น คดีอาญา ยาเสพติด ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
อ้างอิง ข้อบังคับฉบับที่2 http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1795
...........................................................................................................................

ข้อ 2
โจทย์ : ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3 อย่างไร

ข้อ1(ก) เป็นลูกหนี้โดยตรงของบุคคลที่ 3 คำตอบที่แย้งมา
ข้อ3(ค) นิติบุคคล ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย คำตอบที่ถูกต้อง

พรบ.วิชาชีพบัญชี http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1775

ดู พรบ.วิชาชีพบัญชี มาตรา 11 วรรคท้าย
"ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ให้ นิติบุคคล ซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ร่วมรับผิดด้วยอย่าง ลูกหนี้ร่วม และ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบจำนวน ให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องร่วมรับผิดจนครบจำนวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือ ยินยอมในการกระทำผิดที่ต้องรับผิด"

จากมาตรา 11 รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมคือ นิติบุคคล ส่วน ผู้สอบบัญชี(ผู้มีอำนาจลงนามฯ) จะรับผิดเมื่อ นิติบุคคล ไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบ ฯ

สรุปก็เคลียร์แล้วนะ
เด็กจอมแก่น 4 มี.ค.53
.................................................................................................................


ลองทำ พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 ปรนัย 5 ข้อ  • ผู้ทำบัญชีไม่มีสัญชาติไทย ตาม ม.44-45 ต้องมีวุฒิการศึกษาตาม พรบ.การบัญชี 2543 ดังนั้น ต้องจบ ปวส.บัญชี หรือ ปริญญาตรีสาขาบัญชีด้วย
  • แต่ ตัวเลือกเอาคุณสมบัติของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (แก้ไขเป็น วุฒิการศึกษาตามพรบ.การบัญชี 2543) จะได้ไม่สับสน

อัพเดท 13 ก.พ. 2553

เด็กจอมแก่น 6 พ.ย. 2552

3 ความคิดเห็น:

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view