วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

2. ตอนที่1 แม่บทการบัญชี -Framework ดาวน์โหลด


18 ก.ย. 52 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537

Framework –แม่บทการบัญชี [อ้างอิงจาก แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง2550)]+ Framework (revised 2006)
ตอนแรก จะบอกวิธีการอ่านหนังสือวิชาการ ที่นำมาใช้สำหรับมาตรฐานการบัญชีได้ และใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับทุกๆ เรื่อง

(สรุปย่อแม่บทการบัญชี จะทยอยอัพให้ทีหลังในบทต่อๆ ไป)
1. survey(สำรวจ) อย่างคร่าวๆ
(1) เนื้อหาหลักๆ ตามสารบัญ ก็คือ
 • วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, หมายเหตประกอบงบการเงิน)
 • ข้อสมมติ(เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง)
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน(เข้าใจได้, เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ, เชื่อถือได้, เปรียบเทียบกกันได้)
 • ข้อจำกัด
 • องค์ประกอบงบการเงิน
 • การรับรู้องค์ประกอบงบการเงิน
(2) Skimming (การอ่านข้ามคำ) คร่าวๆ ทั้งฉบับ เช่น ดูที่คำนำ หน้า4 ย่อหน้าที่3 ระบุว่า
 • วิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้งบการเงินเป็นไปในทางเดียวกัน คือการมุ่งไปที่ การจัดทำงบการเงิน ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
(3) แผนผัง (ถ้ามีฉบับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ใช้เป็นแบบได้-ถ้ามีเวลาจะทำแผนผังมาแปะให้ดู)
 • ร่างแผนผังคร่าวๆ ของแต่ละหัวข้อ เพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อหลัก จะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย เมื่อได้อ่านเนื้อหาโดยละเอียด
2. Intensive Reading (อ่านอย่างเข้มข้น)
 • อ่านซ้ำอีกครั้งอย่างละเอียด ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญ
3. Recite (ท่อง)
 • ท่องแต่ละตอน หรือ ทำเป็นสรุปแทนก็ได้(ถ้าว่างจะทำสรุปย่อทยอยมาลงให้อ่าน)
 • พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตอนก่อนหน้า
ดาวน์โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเด็กจอมแก่น 18 ก.ย. 52

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

1. IAS - TAS ดาวน์โหลด มาตรฐานการบัญชี ฉบับเต็มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้สอบ CPA ครั้งที่ 19(1/2554)

ดาวน์โหลดล่าสุด คลิก

 • มาตรฐานการบัญชี
 • การตีความมาตรฐานการบัญชี
 • มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs
 • ร่างมาตรฐานการบัญชี


เด็กจอมแก่น 17 ก.ย. 52
อัพเดท 7 ม.ค. 2554
เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view