วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดให้ลงทะเบียนติว CPA ออนไลน์ วิชากฏหมาย1และ2 ครั้งที่33(1/2559)

ติว สอบครั้งที่ 33(1/2559) วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (CPALaw)  ดาวน์โหลดตารางติว ตัวอย่างการเรียนของผู้สอบผ่าน
วิชากฏหมาย1   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิชากฏหมาย2   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิชากฏหมาย1
 • พรบ.การบัญชี 2543
 • กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)
 • พรบ.มหาชนจำกัด 2535
 • พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535
 • พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542
 • เปิดให้ทบทวน 5หัวข้อ จนถึงสอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    วิชากฏหมาย 2
 • พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เด็กจอมแก่น 20 ม.ค.59

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

อธิบายคำตอบปรนัย พรบ.วิชาชีพบัญชี 2 ข้อ

อธิบาย คำตอบปรนัย พรบ.วิชาชีพบัญชี 2 ข้อ

จากความคิดเห็นที่แย้งมาจ้า อ่านที่กระทู้ แบบทดสอบปรนัยได้เลย

http://cpa-ta.blogspot.com/2009/11/2547_06.html

เด็กจอมแก่น 4 มี.ค.53

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วีดีโอสอนเสริม และ e-book ม.ราม กม. แพ่งพาณิชย์และภาษีอากร

ม. รามคำแหง ดาวน์โหลด วีดีโอ และ หนังสือ
 
กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)

**เลือกเฉพาะหัวข้อที่ใช้อ่านสอบ**

หนังสือ อธิบาย กม.แพ่งพาณิชย์ LW310
 
ไฟล์วีดีโอ LW317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

หนังสือ กม.ธุรกิจ 2 LW317  

หนังสือ กม.แพ่งพาณิชย์ เล่มอื่นๆ 

LA233 LA233(H) LA233(S)


 

วีดีโอสอนเสริม ม.สุโททัย กม.ธุรกิจ และ ภาษีอากร


วีดีโอสอนเสริมของ ม.สุโขทัย ดาวน์โหลดหรือคลิก เพื่อดูออนไลน์

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 1 (กม.แพ่งพาณิชย์)

ตอนที่1 ห้างหุ้นส่วน + แบบฝึกปฏิบัติและเฉลย + ตอนที่2 บริษัทจำกัด การจดทะเบียนจัดตั้ง + ตอนที่3
 
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 2

ตอนที่4 + ตอนที่5 + ตอนที่6
 
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 3

ตอนที่7 + ตอนที่8 + ตอนที่9
 
กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 1

ตอนที่1 + ตอนที่2 + ตอนที่3
 
กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 2

ตอนที่4 + ตอนที่5 + ตอนที่6

เด็กจอมแก่น 29 พ.ย. 52

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบปรนัย- พรบ.วิชาชีพบัญชี2547

ตอบความเห็นที่1

เพิ่งแวะเข้ามาดูเลยตอบช้าไปหน่อย
ข้อ 5 ก่อนนะ
โจทย์ : การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ถ้าประพฤติผิดจรรยาบรรณอันทำให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพจะต้อง

ข้อ 3(ค) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี คำตอบที่แย้งมา
ข้อ 5(จ) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี คำตอบที่ถูกต้อง

ข้อนี้ประเด็นอยู่ที่

 1. ลักษณะต้องห้ามของการสมัครสมาชิกสามัญ จะมี ข้อ 5, 6, 7
 2. ลักษณะต้องห้าม 5 จะต่างกับ ลักษณะต้องห้าม 6 (ให้กลับไปอ่านลักษณะต้องห้ามด้วยจะได้ดูตามคำอธิบาย)


 • ลักษณะต้องห้าม 5 เป็น "พฤติการณ์" ซึ่งร้ายแรงน้อยกว่า ไม่มีโทษจำคุก ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (พฤติการณ์มีอะไรบ้างก็ให้กลับไปอ่านดูอีกครั้ง)
 • ลักษณะต้องห้าม 6 เป็น "ประพฤติผิดจรรยาบรรณ" จะร้ายแรงกว่า เช่น คดีอาญา ยาเสพติด ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
อ้างอิง ข้อบังคับฉบับที่2 http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1795
...........................................................................................................................

ข้อ 2
โจทย์ : ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3 อย่างไร

ข้อ1(ก) เป็นลูกหนี้โดยตรงของบุคคลที่ 3 คำตอบที่แย้งมา
ข้อ3(ค) นิติบุคคล ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย คำตอบที่ถูกต้อง

พรบ.วิชาชีพบัญชี http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1775

ดู พรบ.วิชาชีพบัญชี มาตรา 11 วรรคท้าย
"ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ให้ นิติบุคคล ซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ร่วมรับผิดด้วยอย่าง ลูกหนี้ร่วม และ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบจำนวน ให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องร่วมรับผิดจนครบจำนวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือ ยินยอมในการกระทำผิดที่ต้องรับผิด"

จากมาตรา 11 รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมคือ นิติบุคคล ส่วน ผู้สอบบัญชี(ผู้มีอำนาจลงนามฯ) จะรับผิดเมื่อ นิติบุคคล ไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบ ฯ

สรุปก็เคลียร์แล้วนะ
เด็กจอมแก่น 4 มี.ค.53
.................................................................................................................


ลองทำ พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 ปรนัย 5 ข้อ • ผู้ทำบัญชีไม่มีสัญชาติไทย ตาม ม.44-45 ต้องมีวุฒิการศึกษาตาม พรบ.การบัญชี 2543 ดังนั้น ต้องจบ ปวส.บัญชี หรือ ปริญญาตรีสาขาบัญชีด้วย
 • แต่ ตัวเลือกเอาคุณสมบัติของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (แก้ไขเป็น วุฒิการศึกษาตามพรบ.การบัญชี 2543) จะได้ไม่สับสน

อัพเดท 13 ก.พ. 2553

เด็กจอมแก่น 6 พ.ย. 2552
เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view