วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ใช้สอบ CPA

รวมหน้าดาวน์โหลดทั้งหมด คลิ๊ก

 1. พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมกฏกระทรวงฯลฯ
 2. พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดฯลฯ
 3. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
 4. พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด
 5. พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 6. ประมวลรัษฏากร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
รอบการปิดบัญชี และระยะเวลายื่นงบการเงิน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
การจัดเก็บบัญชีและเอกสาร/เอกสารสูญหาย
ผู้ทำบัญชี ได้แก่
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชี
การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำและระยะเวลาลงบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้
เว้นบทกำหนดโทษ


พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 (เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ)
ฉ.6 ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 (ดูด้วยว่า จรรยาบรรณ ของสภาวิชาชีพบัญชี ใช้แทนฉบับนี้รึยัง)
ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

**ส่วนที่ออกสอบ***

1. หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา1077 - มาตรา 1095
2. หมวด 4 บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096 - มาตรา 1116
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 1117 - มาตรา 1143
ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัท มาตรา 1144 - มาตรา 1207
(1) บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
(2) กรรมการ
(3) การประชุมใหญ่
(4) บัญชีและงบดุล
(5) เงินปันผลและเงินสำรอง
(6) สมุดและบัญชี
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 1208 -มาตรา 1214
ส่วนที่ 5 การตรวจ มาตรา 1215 -มาตรา 1219
ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 1220-มาตรา 1228
ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด มาตรา1236 – มาตรา 1237
3. ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัด เข้ากัน มาตรา1238 - มาตรา 1243
หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด มาตรา 1247 – มาตรา 1273

4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)


***ส่วนที่ออกสอบ****

1. หมวด 3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน มาตรา 24 - มาตรา 25
2. หมวด 5 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 50 - มาตรา 66/1
3. หมวด 8 บัญชีและรายงาน มาตรา 109 - มาตรา 127
4. หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 136 – มาตรา 144
5. หมวด 14 การชำระบัญชี มาตรา 159-มาตรา 179

5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

***ส่วนที่ออกสอบ***

1. มาตรา 4 บทวิเคราะห์ทรัพย์
2. หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 38
2.2 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.3 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
2.4 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.5 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่ มาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
3. หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ได้แก่
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา65 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา84 มาตรา 85 มาตรา 86 และมาตรา 89
4. หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม ได้แก่ มาตรา 96 มาตรา 105 มาตรา 106 และมาตรา 107
5. หมวด 12 บทลงโทษ ได้แก่ มาตรา278 และ มาตรา 287

6. ประมวลรัษฎากร
(เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)


ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การจัดทำรายงาน และบัญชีพิเศษ ที่ต้องทำตามประมวลรัษฎากร


เด็กจอมแก่น 4 ต.ค. 52

2 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ สำหรับไฟล์ดีๆ
  ผมขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะครับ อยากให้ช่วยรวบรวมข้อสอบเก่า + เฉลย เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำโจทย์และคำตอบให้กับผู้ที่เตรียมสอบด้วย ไม่รู้ขอมากไปหรือเปล่า อิอิ

  ตอบลบ
 2. ข้อสอบเก่า+เฉลยอัตนัย มีอยู่แล้ว แต่อยู่ในคอร์ส สำหรับคนที่ลงทะเบียนติวจ้า

  ตอบลบ

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view